فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای سیدرضا حسین پور-دبیر سال ۱۴۰۲
مسئول دفتر ریاست دانشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای سجاد خورشیدوند- دبیر سال ۱۴۰۱
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای محمود عباس نژاد- دبیر سال ۱۳۹۸
کارشناس معاونت پژوهشی و فناوری
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای نعمت آزادی - دبیر سال ۱۳۹۷
رییس اداره تشکل های دانشجویی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای موسی الرضا بنفشه- دبیر سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲
رییس اداره خدمات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم زهرا تقوایی فرد- دبیر انجمن کوهنوردی بانوان دانشگاه خوارزمی
کارشناس امور دانشجویی
شماره داخلی:
شماره تلفن:

آقای سیدرضا حسین پور
مسئول دفتر ریاست دانشگاه -کرج
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین محمدی
عضو هیات علمی گروه تاریخ
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید جلالیان
عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیای
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر بهرام علیزاده
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای نعمت آزادی
رئیس اداره تشکل های دانشجویی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای روح اله توکلی
کارشناس معاونت پژوهشی و فناوری
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای محمود عباس نژاد
کارشناس مرکز رشد و واحد های فناور
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای موسی الرضا بنفشه
رییس اداره خدمات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مازیار بشیری منش
کارشناس مسئول اداره کارآفرینی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای سجاد خورشیدوند
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای وحید طولابی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم زهرا تقوایی فرد
کارشناس امور دانشجویی
شماره داخلی:
شماره تلفن: