فرم نظرسنجی


کد رهگیرى این فرم: P581-F547-U0-N336012          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات برنامه

عنوان برنامه
نحوه اطلاع از اجرای برنامه
:: اطلاعات فردی

نام خانوادگی
نام
شماره همراه
:: نظر سنجی

نحوه اطلاع رسانی اطلاعات برنامه
آیا اطلاعات و مشخصات برنامه برای اجرای برنامه کافی بود؟
توضیحات :
کیفیت هماهنگی اجرای برنامه
توضیحات:
ارزشیابی سرپرست یا سرپرستان برنامه
توضیحات: (آزادانه و صادقانه می توانید انتقادات خود را بیان نمایید)
پیشنهادات
CAPTCHA